info@dwmaja.pl +48 501 366 532

Regulamin i polityka prywatności

Aby zapewnić naszym Gościom bezpieczny i spokojny pobyt w Domu Wczasowym Maja prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
​Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Rezerwacja następuje poprzez:

 • zdalnie poprzez stronę internetową
 • wysłanie wiadomości e-mail
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 501 366 532
 • rezerwacja telefoniczna tylko do godziny 22:00


Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 20% całej kwoty za pobyt na konto 41 1140 2004 0000 3202 3464 6116, kartą kredytową lub e-przelewem w terminie do 5 dni po dokonaniu rezerwacji. Brak wpłaty w określonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.
Zadatek nie podlega zwrotowi.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 pierwszego dnia pobytu i trwa do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu. W przypadku nie opuszczenia pokoju do określonej godziny bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z właścicielem pobierana będzie opłata za całą kolejną dobę.

Opłatę za pobyt wraz z opłatą miejscową (2 zł za osobę dorosłą i 1 zł za dziecko za dobę) uiszcza się z góry w dniu przyjazdu gotówką, przelewem, kartą kredytową lub e-przelewem  przy odbiorze kluczy. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
Zdanie kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób wcześniej ustalony z właścielem domu wczasowego.

Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad „dobrego sąsiedztwa” w tym do przestrzegania ciszy nocnej (od 22:00 do 6:00)

W pokojach obowiązuje zakaz palenia. Palenie dozwolone jest w przygotowanym do tego celu miejscu w kąciku wypoczynkowym pod pergolą.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek i innych podobnych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń komputerowych.

O wszelkich usterkach powstałych w pokojach w czasie pobytu Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika recepcji. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
W przypadku zagubienia kluczy do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.

Liczba osób przebywających w pokoju jest ograniczona do liczby zgłoszonej przy rezerwacji. Jeżeli ilość osób jest większa niż zgłoszona pracownik Domu Wczasowego Maja ma prawo zażądać dodatkowej opłaty.
Osoby nie zameldowane w domu wczasowym mogą przebywać w obiekcie lub na terenie posesji od godziny 8.00 do godziny 20.00.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Dom Wczasowy Maja zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju na inny o tej samej klasie lub wyższej o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.

OBIEKT JEST MONITOROWANY.
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Monika Polańska Dom Wczasowy Maja ul. Żeglarska 25 Dźwirzyno 78-131

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : info@dwmaja.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;Dom Wczasowy Maja
Monika Polańska
ul. Żeglarska 25
78-131 Dźwirzyno
NIP: 671 155 06 37